Disclaimer

Deze elektronische boodschap en al haar bijlagen zijn vertrouwelijk en hun inhoud kan bij wet beschermd zijn. Indien deze e-mail niet voor u is bestemd, is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik ervan ten strengste verboden. Als u deze boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en de e-mail te vernietigen. Een onfeilbare en correcte e-mailtransmissie kan niet worden gegarandeerd. De overgebrachte informatie kan worden onderschept, gewijzigd of vernietigd. Ze kan verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen of een virus bevatten. De zender kan dan ook onmogelijk verantwoordelijk worden geacht voor een vergissing of een weglating in de inhoud van de boodschap als gevolg van de elektronische transmissie. Indien verificatie nodig is, gelieve een afdruk te vragen.

Elke volledige of gedeeltelijke kopie, vertaling, wijziging of verspreiding van de informatie die u via deze e-mail ontvangt, is in elk geval verboden op straffe van een mogelijke burgerlijke en strafrechtelijke vervolging, tenzij met schriftelijk en voorafgaand akkoord van LBRP bvba.

-

Ce message électronique et chacune de ses annexes sont confidentiels et leur contenu peut être protégé par la loi. S'ils ne vous étaient pas destinés, toute publication, reproduction, copie, distribution ou autre diffusion ou utilisation en sont strictement défendues. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et le détruire ensuite. Une transmission sûre et correcte d'une message électronique ne peut être garantie. L'information transmise peut en effet être interceptée, altérée, perdue ou détruite; sa transmission peut être tardive, incomplète ou contaminée par un virus. C'est pourquoi l'expéditeur ne peut en aucune matière être tenu responsable d'une erreur ou d'une omission dans le contenu du présent message, erreur ou omission qui résulterait de la transmission par voie électronique. Au cas où une vérification est nécessaire, veuillez réclamer une copie papier.

Toute copie, traduction, modification ou diffusion, intégrale ou partielle, des informations reçues par le biais du présent e-mail est strictement interdite, sous peine d'éventuelles poursuites civiles et pénales, sauf accord préalable et écrit de LBRP bvba.